Đại biểu QH nêu giải pháp chọn lọc và sử dụng hợp lý nguồn vốn ODA