Đại dịch COVID-19 tại Mỹ có thể kết thúc vào tháng 9