Đại diện ông Park tạm dừng đàm phán hợp đồng vì loạn thông tin