Đại học Yale: Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng cho thành viên Bộ tứ kim cương