Đại hội đồng cổ đông Đạm Phú Mỹ 2019 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 17/4, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) ...

Trong chương trình làm việc, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Về kết quả SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành. Theo đánh giá, năm 2018 là năm thành công của Đạm Phú Mỹ với các chỉ tiêu về doanh thu (9.439 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (871 tỷ đồng) đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch được thông qua vào phiên họp thường niên năm 2018. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu.

Đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành...

Năm 2019 dự kiến tình hình kinh doanh sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu, do đó PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, PVFCCo cũng đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng; thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước.

Các nội dung của đại hội đã được thông qua với số phiếu đồng thuận cao

Cũng tại phiên họp này ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Được biết, Nghị quyết và các biên bản phiên họp sẽ được công bố công khai theo quy định của pháp luật và điều lệ của PVFCCo.

Năm 2019 PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng

Theo ĐỨC TRUNG/Nông nghiệp VN Link Gốc:           Copy Link
https://nongnghiep.vn/dai-hoi-dong-co-dong-dam-phu-my-2019-thanh-cong-tot-dep-post240357.html