Đàn bà như Cát Phượng chắc chỉ có một, đàn ông như Kiều Minh Tuấn càng khó có hai!