Dẫn đệ tử vào phòng tối rồi làm 1 việc, hòa thượng đánh bay nghi ngờ của học trò