Đặng Văn Lâm: CLB Thái Lan bắt tôi di chuyển, dùng chân nhiều hơn