Đặng Văn Lâm, người hùng sinh ra từ sự phi lý của cuộc đời