Đặng Văn Lâm xuất thần, Việt Nam hòa nghẹt thở Thái Lan