Đang say giấc nồng, 4 thanh niên hét thất thanh khi phát hiện một thứ kinh dị treo lủng lẳng trước mặt