Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Cần một cái đầu lạnh để làm nên điều tuyệt vời