Đất sen hồng chờ đón anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy