Đây là cách đại lý ô tô tại Mỹ hoạt động thời COVID-19 lan nhanh