Đây là tao khi học hóa

Có ai thấy hình bóng mình trong đây không?

Siêu hài