Đệ tử chân truyền của Bảnh đây rồi

Mầm non nghệ thuật là đây chứ đâu xa.

Siêu hài