Đề xuất du khách đi, đến Việt Nam phải mua bảo hiểm Covid-19