Đề xuất mới về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của HĐND tỉnh

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Phí tham quan danh lam thắng cảnh áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và Việt Nam - Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện); phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển); phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; phí thăm quan danh lam thắng cảnh (đối với công trình thuộc địa phương quản lý); phí thăm quan di tích lịch sử; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ các loại phí sau ra khỏi Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là: Phí sử dụng đường bộ (đối với đường thuộc địa phương quản lý); phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển.

Theo dự thảo Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm: Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Phí tham quan danh lam thắng cảnh áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và Việt Nam

Dự thảo quy định, tuỳ từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí, cần lưu ý một số điểm để xác định mức thu phí, lệ phí cho phù hợp.

Đối với khoản phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển): Trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần trao đổi, phối hợp, tham khảo các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền hoặc cửa khẩu cảng biển trong khu vực lân cận (nếu có) để mức thu bảo đảm tương đồng giữa các địa phương; mức thu phí được xác định trên nguyên tắc cơ bản bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; đảm bảo minh bạch và công khai cơ sở tính phí.

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng: Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, quy mô, hình thức hoạt động tổ chức thăm quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng mà quy định mức thu phí khác nhau cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm: Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan.

Dự thảo cũng bổ sung nội dung: Miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng đối với trẻ em (Trẻ em được xác định theo quy định tại Điều 1 Luật trẻ em).

Trường hợp danh lam thắng cảnh có vị trí thuộc hai hoặc nhiều địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi, thống nhất với nhau về: Mức thu phí; miễn, giảm phí; quản lý và sử dụng phí thu được; Ủy ban nhân dân tỉnh (đại diện cho các tỉnh có danh lam thắng cảnh) trình Hội đồng nhân dân tỉnh đó ban hành văn bản thu áp dụng chung cho cả danh lam thắng cảnh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo KL/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/De-xuat-moi-ve-phi-va-le-phi-thuoc-quyen-quyet-dinh-cua-HDND-tinh/370090.vgp

Tags: Danh lam thắng cảnh  |  cửa khẩu  |  Hội đồng nhân dân  |  dự thảo  |  địa phương  |  công trình  |  bảo đảm  |  xác định

netRADIO     netTV