Đi siêu thị mất luôn cả gấu

Kinh nghiệm là đừng bao giờ rủ gấu đi siêu thị nhé.

Siêu hài