Dịch COVID-19: Các tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học