Điểm đen giao thông - liên tiếp xảy ra tai nạn, -nhân vật- chịu thiệt hại nhất lại là... cái cổng

Điểm đen giao thông - liên tiếp xảy ra tai nạn, -nhân vật- chịu thiệt hại nhất lại là... cái cổng.

Siêu hài