Điểm sàn khối trường quân đội cao nhất tới 25,5 điểm