Điểm thi cao, thí sinh rối bời trước ngày điều chỉnh nguyện vọng