Diễn biến 'Về nhà đi con' (tập 65): Thư tuyên chiến với Nhã sau khi nhận lời khiêu khích?