Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 18 giờ ngày 3/12