Diễn biến mới nhất: BÊ BỐI CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP