Diễn biến quan hệ Mỹ-Trung trước ngày 'trọng đại' của Liên Hợp Quốc