Diệt Tuyệt Sư Thái thúc ép Chu Chỉ Nhược đâm Trương Vô Kỵ

Diệt Tuyệt Sư Thái thúc ép Chu Chỉ Nhược đâm Trương Vô Kỵ

Thời sự