Điều chỉnh kế hoạch vốn cho tỉnh Trà Vinh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm 50 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn vay nước ngoài để bổ sung tương ứng 50 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài để thực hiện Dự án 'Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long' tại tỉnh Trà Vinh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Theo Phương Nhi/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Dieu-chinh-ke-hoach-von-cho-tinh-Tra-Vinh/382089.vgp

Tags: Trà Vinh  |  điều chỉnh  |  nước ngoài  |  nguồn vốn  |  Quốc hội  |  thực hiện  |  kế hoạch  |  Nghị quyết  |  viện trợ  |  Ban Thường