Điều kiện đặc biệt của bầu Đức trong vụ Xuân Trường sang Thái Lan