Doanh nghiệp lấy giải thưởng làm 'bình phong' để gian lận kinh doanh