Doanh nghiệp tài trợ trả lương ông Park: Đã hơn bầu Đức?