Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Việc tăng cường giáo dục về an toàn giao thông cho người lớn và trẻ em nói chung, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nói riêng là việc làm có ý nghĩa và hết sức cần thiết.

Đội mũ bảo hiểm là một biện pháp rất hiệu quả trong việc phòng chống các thương tích ở vùng đầu và mặt đối với người tham gia giao thông, cả người lớn và trẻ em.

Chính vì thế, việc tăng cường giáo dục về an toàn giao thông cho người lớn và trẻ em nói chung, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nói riêng là có ý nghĩa và hết sức cần thiết.

Theo VietnamPlus

Tags: ý nghĩa  |  đội mũ bảo hiểm  |  người lớn  |  an toàn giao thông  |  giáo dục  |  nói chung  |  cần thiết  |  hết sức  |  nói riêng  |  tăng cường