Đóng cửa vì Covid-19 làm suy yếu các ngành kinh doanh ở ASEAN ra sao?