Đủ chiêu kích cầu, thị trường ô tô cũ vẫn ế thảm hại