Dù có “vận đổi sao dời” nhưng đây là những nhân vật luôn đồng hành cùng Táo Quân