Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ 24 nước châu Âu, châu Phi về nước