Đức kêu gọi nỗ lực toàn cầu về phòng chống dịch COVID-19