Dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do lũ