Dừng chạy thêm gần 10 mác tàu trong tháng 8-2020 do dịch Covid-19