Đừng hỏi em vì sao phiên bản cắt cổ gấu

Từ giờ trở đi mỗi lần nghe bài này là muốn vỡ cả tim mất.

Siêu hài