Đừng sợ, có anh ở đây rồi

Anh sẽ cùng em đi khắp thế gian.

Siêu hài