Dựng tạm một gian thánh đường ở sân trước Nhà thờ Đức Bà Paris vừa bị cháy