Dùng thân lấp cửa hang, dùng đầu đào đất, rắn chui vào hang khiến con mồi không có lối thoát

Thời sự