Đừng tưởng cướp của chị mà dễ nhé

Cướp cũng phải chọn đúng người mà cướp nhé.

Siêu hài