Đường độc đạo vẫn bị chia cắt, người dân 'bất chấp' lội suối 'dữ' về nhà