EVN GENCO 2 vượt 17.154,976 triệu kWh sản lượng điện