Ếch yêu tinh đào mương dẫn nước cứu bầy nòng nọc

Phát hiện hồ nước chứa bầy nòng nọc con đang cạn dần, một con ếch yêu tinh châu Phi đã nhanh trí đào một con kênh nhỏ dẫn nước, đưa bầy con sang ao lớn hơn.

Giải trí