Fan Việt bức xúc: Hooligan Indonesia họ chỉ đánh fan Malaysia, còn đây người Việt làm tổn thương chính đồng bào của mình