Flores nhờ Đoàn Bảo Châu gửi thông điệp từ chối giao đấu